OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTÓW I PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bykowie, 55-095 Mirków przy ulicy Wrocławskiej 43, NIP: 899-02-02-361 (dalej: Spółka).

1.  Zakres dokumentu

Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób Spółka przetwarza dane osobowe kontrahentów, osób reprezentujących kontrahentów i pracowników kontrahentów w ramach współpracy oraz w związku ze współpracą.

2.  Zbieranie danych

Zbieramy Państwa dane osobowe na kilka sposobów:

 1. dane pozyskujemy, gdy jest zawierana i podpisywana umowa lub składane jest zamówienie;
 2. dane pozyskujemy, gdy osoba składa reklamacje lub korzysta z naszych usług serwisowych;
 3. dane pozyskujemy, gdy Klient przekazuje nam informacje telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, formularzy internetowych lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji;
 4. dane są gromadzone, gdy osoba korzysta z naszych systemów, stron internetowych, z naszych sklepów internetowych lub z serwisu internetowego STREFA B2B. Zbierane są one podczas logowania lub podczas Państwa działań w tych narzędziach;
 5. dane są gromadzone, gdy osoba dokonuje zakupów naszych towarów za pośrednictwem zewnętrznych serwisów zakupowych (np. Allegro.pl, Elfi.pl) W takich przypadkach dane są pozyskiwane od dostawców tych serwisów;
 6. dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od Państwa pracodawców, współpracowników, a także od podmiotów z Państwem współpracujących, które np. zleciły nam wykonanie pewnych czynności, które są niezbędne do realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną;
 7. dane mogą być także pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł, jak rejestry czy publiczne dostępne strony internetowe;
 8. w przypadku klientów korzystających z odroczonych terminów płatności informacje o wiarygodności płatniczej są pobierane z Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego oraz z instytucji ubezpieczeniowych.

3.  Wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzany dane kontrahentów do realizacji następujących celów:

 1. Przygotowanie i podpisanie umowy (przyjęcie oferty lub zamówienia) oraz podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w tym między innymi:
  • przesyłanie oferty;
  • negocjowanie warunków współpracy;
  • kontakt w sprawach dotyczących umowy (oferty lub zamówienia);
  • podpisanie umowy;
  • przechowywanie umowy.
 2. Realizacja zawartej umowy (zamówienia), w tym między innymi:
  • potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub zamówienia;
  • kontakt w sprawach dotyczących realizacji umowy lub zamówienia;
  • realizacja działań wymaganych do realizacji umowy lub zamówienia (np. transport, przesyłka).
 3. Zapewnienie obsługi posprzedażowej, w tym między innymi:
  • obsługa procesów reklamacyjnych;
  • obsługa procesów gwarancyjnych.
 4. Świadczenie usług za pomocą naszych stron internetowych, sklepów internetowych i serwisu internetowego STREFA B2B, w tym między innymi:
  • zakładanie i prowadzenie konta;
  • przesyłanie komunikatów za pomocą serwisu;
  • nadzór nad działaniami użytkowników;
  • zapewnienie komunikacji;
  • obsługa subskrypcji Newslettera;
  • Umożliwienie wyrażenia opinii i oceny o naszych usługach i towarach.
 5. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej, wystawianie i dostarczanie faktur.
 6. Weryfikacja kontrahenta, ubezpieczenie i zabezpieczenie sprzedaży.
 7. Monitorowanie należności i windykacja.
 8. Planowanie i zarządzanie procesami związanymi z realizacją usług.
 9. Zarządzanie i raportowanie wewnętrzne.
 10. Marketing towarów oferowanych przez Spółkę.
 11. Analiza i rozwój procesów biznesowych i jakościowych.
 12. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 13. Wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.

4.  Zakres danych

Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych, które mogą obejmować:

W celu realizacji sprzedaży i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz do rozliczeń i monitorowania należności przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności;
 2. imię i nazwisko użytkownika składającego zamówienie;
 3. adres zamieszkania, pobytu lub siedziby;
 4. inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności, w przypadku osób fizycznych może to być numer dowodu osobistego lub PESEL);
 5. dane kontaktowe obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu, fax, adres korespondencyjny;
 6. adres e-mail, na który kierowana jest wysyłka faktur sprzedażowych;
 7. kod identyfikacyjny (np. numer klienta/kontrahenta, ID lub nazwa użytkownika w systemie);
 8. dane organizacyjne (np. pracodawca, stanowisko/funkcja, przełożony);
 9. dane odbiorcy przesyłki obejmujące imię, nazwisko, nazwa, adres dostawy towaru, numer telefonu, adres e-mail;
 10. informacje o produktach – nazwa produktu, numer marka, typ, model;
 11. dane podstawowe z umów - np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi, cech charakterystyczne towarów;
 12. warunki handlowe jak np. metoda płatności, limit kupiecki, pozostały kredyt, kredyt wykorzystany, termin płatności;
 13. informacje o zamówieniach - ilość produktów, cena netto, cen brutto, wartość koszyka, data i numer zamówienia, wartość zamówienia netto i brutto, wartość podatku VAT, ilość dni na zamówienie, data zamówienia, status zamówienia, wybrana forma płatności, wybrana forma dostawy, termin dostawy, koszty dostawy, informacje o płatności i statusie zamówienia i płatności, informacje o płatności za zamówienie;
 14. nazwa banku, numer rachunku bankowego;
 15. informacje o dokumentach zakupu obejmujące daty, numery faktur i paragonów oraz dane podane na tych dokumentach;
 16. informacje dotyczące realizowanych transportów i przesyłek;
 17. Informacje dodatkowe obejmujące daty i numery dokumentów księgowych, magazynowych i transportowych, listów przewozowych i etykiet;
 18. Informacje dotyczące rozliczeń jak np. kwoty i daty płatności, termin płatności, forma zapłaty, status płatności, ilość dni po terminie, inne formy rozliczenia;
 19. informacja o wiarygodności płatniczej.

W przypadku, gdy korzystacie Państwo z naszych stron internetowych z naszych sklepów internetowych lub serwisu internetowego STREFA B2B, przetwarzany:

 1. wprowadzony przez osobę nik;
 2. numer użytkownika, nazwa użytkownika, adres IP;
 3. informacje o działaniach użytkownika w systemach IT (np. data/godzina zalogowania i wylogowania, nazwa użytkownika, data/godzina utworzenia i/lub ostatnia zmiana dokumentu, szczegółowa historia operacji wykonywanych w systemie informatycznym);
 4. nazwę i adres IP, strona internetowa, która przekierowała osobę na naszą stronę, typ przeglądarki internetowej osoby, datę i długość wizyty osoby na stronie www lub w systemie, informacje o sposobie wykorzystania strony www.

W przypadku, gdy wyrażacie lub publikujecie Państwo opinie i/lub oceny dotyczące naszej spółki, naszych usług i towarów, przetwarzany informacje o tych opiniach i ocenach oraz datę i treść opinii lub oceny oraz wartość oceny.

W przypadku, gdy zakładacie Państwo konto użytkownika w naszych systemach informatycznych, na naszych stronach www, sklepach internatowych lub w serwisie internetowym STREFA B2B, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko, nazwa firmy;
 2. nazwa użytkownika, ID użytkownika;
 3. zakres uprawnień;
 4. inne dane dotyczące konta i użytkownika np. data tworzenia Konta użytkownika, data i czas akceptacji regulaminów i innych dokumentów;
 5. dane kontaktowe obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 6. historia zamówień wraz z informacjami dotyczącymi zamówionych towarów i zamówień;
 7. lista życzeń zawierająca informacje o towarach oznaczonych przez użytkownika;
 8. książka adresowa zawierająca imię i nazwisko, nazwę oraz adresy rozliczeniowe oraz adresy dostawy;
 9. zapamiętane metody płatności;
 10. historia opinii wraz informacjami o tych opiniach;
 11. informacje o subskrypcjach Newslettera;
 12. informacje o działaniach u użytkownika w naszych systemach informatycznych, na naszych stronach www, sklepach internatowych lub w serwisie internetowym STREFA B2B.

W celu świadczenia usługi Newslettera możemy przetwarzać adres poczty elektronicznej oraz informacje dotyczące subskrypcji Newslettera jak np. data rozpoczęcie i data zakończenia subskrypcji, rodzaj Newslettera, daty wysłanych subskrypcji.

W celu obsługi odstąpienia od umowy możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię/ imiona i nazwisko/ nazwiska, podpis;
 2. data zwrotu;
 3. dane kontaktowe obejmujące adres i numer telefonu;
 4. informacje o produktach jak np. nazwa, rodzaj towaru; ilości sztuk/opakowań
 5. data odbioru towaru;
 6. numer rachunku bankowego dla celów zwrotu dokonanej płatności;
 7. numer zamówienia;
 8. numer faktury lub numer transakcji z paragonu.

W celu obsługi reklamacji możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. nazwę firmy, imię, nazwisko osoby;
 2. dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail);
 3. data zgłoszenia reklamacji; numer reklamacji, nazwa towaru, data zakupu, numer faktury;
 4. opis wady lub uszkodzenia oraz sugerowany sposób rozpatrzeni gwarancji, podpis i pieczęć reklamującego;
 5. informacje i uwagi dotyczące rozpatrzenia i realizacji reklamacji.

W celu obsługi zgłoszenia serwisowego możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. nazwę firmy, imię, nazwisko osoby;
 2. dane kontaktowe (adres, numer telefonu, numer faxu lub adres e-mail);
 3. data zamówienia usług serwisowanych, numer zgłoszenia serwisowego, nazwa towaru, data zakupu, ewentualnie numer faktury;
 4. opis uszkodzenia i inne informacje dotyczące wady kub uszkodzenia, podpis i pieczęć zgłaszającego, informacje i uwagi dotyczące realizacji usługi.

W celu wydłużenia okresu gwarancyjnego możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. nazwę firmy, imię, nazwisko osoby;
 2. dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail);
 3. data i miejsce zakupu;
 4. informacje dotyczące urządzenia jak model, numer seryjny;
 5. numer i data dowodu zakupu.

W celu realizacji przesyłki i transportu możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. nazwę firmy, imię, nazwisko osoby;
 2. dane odbiorcy przesyłki obejmujące imię, nazwisko, nazwa;
 3. adres dostawy towaru;
 4. dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail);
 5. rodzaj przesyłki, nazwę firmy kurierskiej, waga, wielkość przesyłki, data nadania przesyłki, numery i inne oznaczenia przesyłki, numery i daty dokumentów transportowych.

W celu weryfikacji kontrahenta, ubezpieczenia oraz zabezpieczenia naszej sprzedaży możemy przetwarzać:

 1. imię, nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy;
 2. imiona, nazwiska, stanowiska i funkcje osób reprezentujących firmę;
 3. NIP, REGON, KRS, PESEL, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, data rozpoczęcia działalności;
 4. adres zamieszkania lub siedziby, udziałowcy, struktura własnościowa;
 5. wykonywana działalność gospodarcza;
 6. inne dane podane w dokumentach rejestrowych podmiotu;
 7. kwoty obrotów, wartość transakcji handlowych, informacje o rozliczeniach;
 8. informacje o wpisaniu podmiotu na białą listę, Informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjnego, status działalności;
 9. informacje sankcjach i innych ograniczeniach dotyczących podmiotu i jego działalności;
 10. inne informacje dotyczące działalności niezbędne do weryfikacji podmiotu, jak np. informacje o niezaleganiu z podatkami.

W przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych do dostarczenia Państwu oferty naszych produktów lub usług oraz do promocji naszej spółki i prowadzonej przez nas działalności. W tym celu przetwarzamy przetwarzać dane podane w treści zgody, które mogą obejmować: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby lub pobytu, informacje dotyczące dokonanych u nas zakupów oraz inne dane, które zostaną wyszczególnione w treści zgody.

W zależności od sytuacji i kiedy będzie to niezbędne, możemy także wykorzystywać Państwa dane osobowe:

 1. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. do wykazywania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 3. do weryfikacja kontrahenta i zabezpieczenie sprzedaży;
 4. do monitorowania należności, windykacji;
 5. do planowania procesów związanych z realizacją usług;
 6. do zarządzania i raportowania wewnętrznego;
 7. do marketing oferowanych towarów i usług;
 8. do analizy i rozwoju procesów biznesowych i jakościowych;

5.  Pliki cookie

Nasze strony internetowe, Sklep Internetowy i serwis internetowy STREFA B2B wykorzystuje pliki cookie:

 1. pliki cookie niezbędne;
 2. pliki cookie statystyczne;
 3. pliki cookie marketingowe.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookie znajdują się w politykach plików cookie, które dostępne są na naszych stronach internetowych.

6.  Podstawa prawna przetwarzania

Wykorzystywanie przez nas danych osobowych ma różne podstawy prawne. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

 1. ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy pomiędzy Państwem a nami lub w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. ponieważ jest to niezbędne do przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy, zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości.
 3. ponieważ jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 4. ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie nasze prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
  • efektywnym zarządzaniu naszą Spółką (analizy, planowanie, nadzór);
  • rozwoju oferowanych produktów i usług;
  • prowadzeniu komunikacji w sprawach związanych ze współpracą, w tym dostarczaniu faktury drogą elektroniczną;
  • ograniczeniu ryzyka prowadzenia działalności (weryfikacja kontrahenta, zabezpieczenie, ubezpieczenie sprzedaży, monitorowanie należności);
  • windykacji oraz ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
  • wykazaniu zgodności z przepisami prawa i zawartymi umowami;
  • marketingu oferowanych towarów i usług;
  • zabezpieczenie naszych systemów informatycznych, stron internetowych, sklepów internetowych i portali.

Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy udzieliliście nam Państwo zgody, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a) RODO i dotyczy to głównie działań marketingowych.

W takim przypadku zawsze możecie Państwo wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyrażono zgodę, lub na poszczególne cele przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które było realizowane na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

7.  Udostępnienie danych osobowych

Korzystamy z innych podmiotów, aby móc realizować nasze cele. Z uwagi na to angażujemy w przetwarzanie danych następujące kategorie podmiotów:

 1. dostawcy usług, systemów i rozwiązań informatycznych, dostawców usług hostingowych;
 2. dostawcy usług prawnych, doradczych, audytorów i naszego inspektora ochrony danych;
 3. dostawcy usług pocztowych, transportowych, kurierskich i spedycyjnych;
 4. dostawcy usług ubezpieczeniowych;
 5. banki;
 6. dostawcy zewnętrznych serwisów zakupowych, kiedy jest to niezbędne do realizacji transakcji dokonywanej za pośrednictwem tych serwisów;
 7. inni dostawcy, kiedy jest to niezbędne do realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną.

Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w następujących przypadkach:

 1. gdy ujawnienie danych podmiotowi trzeciemu wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 2. gdy podmiot trzeci jest uprawniony do ich posiadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot, jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;
 4. gdy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
 5. w przypadku otrzymania zgody osoby, której dane dotyczą.

8.  Międzynarodowe transfery danych

Ze względu na zastosowane narzędzie informatyczne dane osobowe będą przekazane podmiotom w krajach trzecich oraz organizacjom mającym siedzibę w krajach trzecich.

Takie międzynarodowe przekazanie danych będzie się odbywało na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, takich jak:

 1. standardowe klauzule umowne wydane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub;
 2. wiążące reguły korporacyjne danej organizacji lub;
 3. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi jakim jest np. Data Privacy Fremework.

Treść standardowych klauzul umownych dostępna jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.POL

Informacje o Data Privacy Fremework dostępne są na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

9.  Okres przechowywania

W zależności od rodzaju usługi, z której korzysta użytkownik oraz celu wykorzystania danych, możemy przetwarzać dane osobowe przez różne okresy. Zazwyczaj okres ich wykorzystania i przechowywania zależy od:

 1. okresu w jakim użytkownik korzysta z naszych usług;
 2. okresu współpracy z kontrahentem korzystającym ze Strefy B2B;
 3. okresów przechowywania danych, jaki jest określony przez obowiązujące przepisy prawa;
 4. okresu, jaki jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego oraz w Strefy B2B;
 5. okresu, jaki jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń;

10.  Obowiązek przekazania danych osobowych

Dane podawane są dobrowolnie. Są one jednak wymagane do zawarcia, realizacji umowy i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa. W przypadku, gdy nie podacie Państwo danych osobowych, współpraca ze Spółką będzie niemożliwa.

11.  Prawa osób

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie https://langelukaszuk.pl/kontakty

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

 1. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. osoba sprzeciwia się ich przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
 5. osoba wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania.

W pewnych okolicznościach maja Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to przysługuje, gdy:

 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba sprzeciwia się przetwarzaniu danych i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, że mają Państwo prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl.

12.  Zgoda

W przypadku, gdy prosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w konkretnie określonym celu, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Zgoda jest pobierana dobrowolnie i może ona zostać wycofana w każdym czasie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzanie Państwa danych osobowych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13.  Kontakt

Mogą Państwo kontaktować się ze Spółką za pomocą formularza, dostępnego na stronie https://langelukaszuk.pl/kontakty

Mogą Państwo kontaktować się ze Spółką poprzez wysłanie korespondencji na adres poczty elektronicznej  handlowy@langelukaszuk.pl lub na adres siedziby Spółki:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
Mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: rodo@langelukaszuk.pl